Vysoká citlivost jako rys temperamentu

Vysoká citlivost - vysoce citlivý člověk (highly sensitive person - HSP)

Všechno na mě hluboce působí a nerada bych přicházela o intenzivní radost, kterou to přináší.
Elaine Aron

Vysoká citlivost jako téma začala být populární díky práci americké klinické psycholožky a psychoterapeutky Elaine N. Aron, Ph.D., která začala studovat vysokou citlivost jako vrozený rys osobnosti v roce 1991. Její  první zásadní prací na toto téma byla kniha The Highly Sensitive Person:  How to Thrive When the World Overwhelmes You, která vyšla poprvé v roce 1996. 

Vysoce citliví lidé

V této práci vymezuje pojem „vysoce citlivý člověk“ (highly sensitive person – HSP): takový člověk má citlivý nervový systém, vnímá jemné nuance ve svém okolí a je snadněji přetížen v případě nadměrné stimulace. Klíčovou kvalitou je, že vysoce citlivý člověk zpracovává vše kolem sebe více do hloubky – přemýšlí o věcech, tyto myšlenky dále rozvíjí, vytváří asociace. 

Podle Elaine N. Aron je vysoká citlivost normální variantou vrozeného temperamentu a jde o přirozenou odlišnost v rámci normálního rozložení populace. Z jejích dosavadních výzkumů vyplývá, že vysokou citlivostí je v populaci obdařena přibližně 15 až 20 % lidí. Dále uvádí, že stejné procento vysoce citlivých jedinců najdeme téměř u všech živočišných druhů. 

Základní charakteristiky vysoké citlivosti shrnuje E. Aron pod zkratku DOES:

DDepth of Processing

Hloubka zpracování informací
Lidé s vysokou citlivostí zpracovávají vše do větší hloubky, hledají souvislosti a vše porovnávají s tím, co už zažili v podobných situacích. Charakteristické je, že dříve pozorují a přemýšlejí, než začnou jednat. Tento vnitřní proces zpracování informací dělají, i když si toho sami nejsou vědomi – v takovém případě  vnímají jeho výsledky jako intuici. Pokud takto zpracovávají informace vědomě, může jim to trvat mnohem déle, protože pečlivě zvažují všechny možnosti.
OOverstimulation

Snadné či rychlejší přestimulování, přetížení
Jestliže mozek lidí s vysokou citlivostí vyhodnocuje vše do větší hloubky a jestliže se jedná o situace komplexní (hodně věcí k zapamatování), intenzivní (hluk, chaos) nebo trvající příliš dlouho, je jasné, že se vysoce citlivý člověk dříve unaví. Právě takového chování si ostatní všimnou nejdříve – že citliví lidé se rychleji přetíží podněty (včetně sociálních stimulů) anebo se raději takovým situacím vyhýbají, aby se přetížení vyvarovali.

Je třeba nezaměňovat vysokou citlivost s poruchami zpracování smyslových podnětů. Např. lidé s poruchami autistického spektra také vykazují problémy se smyslovým přetížením, zatímco jindy v tomto směru reagují zase nedostatečně. Zdá se, že jejich problémem je rozpoznat, kam zaměřit pozornost a jaké vjemy ignorovat; pokud např. hovoří s nějakou osobou, může pro ně být obtížné věnovat jí pozornost a místo toho se zaměří na vzor na koberci. Mohou si dokonce uvědomovat ještě více detailů než vysoce citliví lidé. Citliví lidé by ale v tomto případě věnovali pozornost jemným výrazům obličeje osoby, se kterou hovoří, pokud by nebyli přetíženi.
EEmotional Reactivity and Empathy

Emoční reaktivita a empatie
Jak ukazují výzkumy, lidé s vysokou citlivostí reagují emotivněji na všechny události, ať vnímané jako pozitivní, nebo negativní. Např. emoce a pocity jako radost, vděčnost nebo úleva je mohou dojmout k slzám.

Citliví lidé vykazují také větší empatii. Výzkumy ukazují, že u vysoce citlivých jedinců je při pohledu na jiné osoby, které prožívají nějakou emoci, vyšší aktivita v oblasti zrcadlových neuronů. (Pozn.: předpokládá se, že zrcadlové neurony jsou částečně zodpovědné za schopnost empatie u lidí.) V některých případech citliví lidé nejenže ví, jak se druzí cítí, ale emoce druhých pociťují sami na sobě.
SSensing the Subtle (nebo také Sensory Sensitivity)

Vnímání jemností a nuancí
Lidé s vysokou citlivostí vnímají i drobné detaily, kterých si ostatní nevšimnou. Toto zesílené vnímání není způsobeno zvýšenou kvalitou smyslových orgánů, ale způsobem, jak důkladně a do hloubky zpracovává a vyhodnocuje informace mozek vysoce citlivého jedince. Vnímání jemných detailů přináší citlivým lidem užitek v různých situacích: může se jednat jen o pouhé potěšení z příjemných zážitků, které tito lidé vnímají hlouběji; nebo jim tato schopnost umožňuje lépe reagovat díky tomu, že intenzivněji vnímají neverbální komunikaci ostatních – rozpoznají tak třeba náladu nebo důvěryhodnost jiného člověka.

Introverze, extroverze a vysoká citlivost

Vysoká citlivost není to samé jako introverze. E. Aron se na začátku svého výzkumu vysoké citlivosti opírala o výsledky výzkumu spojeného s introverzí, zejména učení Carla Junga, jenž podle ní nebyl jen introvertem, ale také vysoce citlivým člověkem. Jung vnímal introverzi i citlivost podobně. Také další výzkum introverze (Koelega, 1992) opakovaně potvrdil, že introverti jsou v různých oblastech citlivější než extroverti. Z výzkumů pak vyplývá, že většina vysoce citlivých lidí jsou introverti a menšina jsou extroverti, kteří přemýšlejí o svých zkušenostech a v porovnání s jinými extroverty potřebují více času, aby je mohli zpracovat. Vysoká citlivost je přitom často zaměňována právě za introverzi a vysoce citliví extroverti bývají vnímáni mylně a jsou tak skupinou, která potřebuje být zvláště pochopena. 

Vysoká citlivost vs. přecitlivělost

Je důležité rozlišovat vysokou citlivost jako vrozený temperament a během života získanou přecitlivělost. Přecitlivělostí myslíme senzitivitu, která vznikne až v průběhu života. Mohou ji zapříčinit traumatické události spojené s tělesným či citovým strádáním – např. různé nemoci, případně tak silně negativní emocionální zážitek, jako je znásilnění, přepadení či nečekané úmrtí blízké osoby. Oba druhy citlivosti, tedy vrozená i získaná, mohou působit současně a ovlivňovat způsob, jakým jedinec zvládá nároky života. Institut pro vysokou citlivost se však zabývá pouze vysokou citlivostí jako temperamentovým rysem.

Použité zdroje: 

  1. Aron, E. N. (1997): The Highly Sensitive Person: How to Thrive When the World Overwhelms You. New York: Broadway Books.
  2. hsperson.com
  3. Aron, E. N. (2010): Psychotherapy and the Highly Sensitive Person: Improving Outcomes for That Minority of People Who Are the Majority of Clients. New York: Routledge.
  4. Bibzová, I. (2018): Výchova a vzdělávání hypersenzitivních dětí. Závěrečná práce CŽV. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta.
  5. Sellin, R. (2016): Hypersenzitivní lidé mezi námi. Vysoká senzitivita – od mínusu k plusu. Bratislava: Noxi
  6. hsperson.com/introversion-extroversion-and-the-highly-sensitive-person.com, Guest Blog by Jacquelyn Strickland